Islom Karimov nomidagi Toshdtu olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti


Dinamikaning asosiy tushunchalari va qoidalariDownload 39,14 Kb.
bet2/3
Sana09.01.2020
Hajmi39,14 Kb.
#32942
1   2   3
Bog'liq
2 5192810954890412594


Dinamikaning asosiy tushunchalari va qoidalari.

(dinamik kuchlar, o’zgaruvchan kuchlar, jismning inertligi, jismning massasi, klassik mexanika 1-qonun - inertsiya qonuni, 2-qonun-dinamikaning asosiy qonuni, erkm tushish tezlanishi, 3-qonun- ta’sir va aks ta’sir qonuni, 4-qonun- ta’siming mustaqillik qonuni, inertsial sistema, absolyut harakat).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M


```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant55

 1. Fermalar.

(ta’rifi, tekis ferma, ferraalami hisoblash, statik aniq va aniqmas fermalar, tugunlami kesish usuli, Ritter usuli).

 1. Nuqtaning murakkab harakati. Nuqtaning absalyut tezligi.

(nisbiy, ko’chirma va absalyut harakatlar, nisbiy. ko’chirma va absalyut tezliklar, parallelograarnqoidasi, koordinata o’qlardagi proektsiyalan yordamida aniqiash).

 1. Nuqta va sistema kinetik energiyasining o’zgarishi haqidagi teorema.

(massa, tezlik, kuch, masofa, ish, kinetik eriergiya).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant32

 1. Fazoda ixtiyoriy joylashgan kuchlar sistemasi.

(ta’rifi, bosh vektor moduli va uning koordinata o’qlardagi proektsiyalari, bosh moment moduli, geometnk vamuvozanat shaitlari).

 1. Tekis parallel harakatdagi jism nuqtalarining tezlanishlarini aniqlash.

(qutb usuli, qutb bilan birgalikdagi ilgarilanma va qutb atrofidagi aylanma harakatlarga ajratish va mos tezlanishlar, sodda hollar, harakatni to’rt turga ajratish, texlanishlar oniy aylanish markazi, xususiy hollar).

 1. Erkin moddiy nuqtaning harakat differetsial tenglamalari.

(Nyutonning ikkinchi qonuni, differentsial tenglamalari, dekart lcoordinatalari sistemasidagi harakat differentsial tenglamalari, tabiiy koordinata! ardagi xarakat differintsial tenglamalari).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant56

 1. Fazoviy kuchlar sistemasi.

{ta’rifi, bosh vektor, bosh moment, moduli va ulaming koordinata o’qlardagi proektsiyalari, geometrik va analitik muvozanat shatrlari, oddiy hollarga keltirish).

 1. Nuqtaning murakkab harakati.

(nisbiy ko’chirma, absoiyut harakat, tezlik, tezlanish).

 1. JSo’nuvehi tebrauma harakat.

(tebranishlar, kuchlar, harakat differentsial tenglamasi, umumiy yechim, xususiy yechim, amplituda, davr, chastota, faza).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M

Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant33

 1. Bir tekislikda ixtiyoriy vaziyatda joylashgan kuchlar sistemasi.

(ta’rifi, bosh vektor, bosh moment, bosh vektor moduli va uning koordinata o’qlaridagi proektsiyalari, geometrik va analitik ko’nnishdagi muvozanat shatrlari, parallel kuchlar sistemasinmg muvozanat shartlari)

 1. Moddiy nuqta dinamikasuriog ikki asosiy masalasi.

(nuqtaning harakat differmtsial tenglamalari, 1-masala-to’g’ri masala, berilgan harakat qonunidan kuchini topish, dekart koordinatalar sistemasida, tabiiy koordinatalar sistemasida, 2-masala).

 1. Mexanik olimlar haqida ma’Iumot.

(mexanika, mexanik harakat, nazariy mexanika va uning bo’limlari, o’zbek mexanik olimlari).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M

Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant57

 1. Fazoviy kuchlar sistemasi.

(ixtiyoriy joylashgan kuchlar; bosh vektor, bosh moment, muvozanat tenglamalari).

 1. Qattiq jismning tekist parallel harakati.

(tekst parallel harakat, tekst kesm, qutub, 1 -teorima, 2-teorima, ilgarilanma va aylanma harakat tenglamalari xaraktenstikalari, oniy aylanish markazi, tezliklar oniy markazi, turli xollarda tezliklar oniy markazmi aniqiash.) "'

 1. Nuqtaning erkin tebranma harakati.

(tiklovchi kuch, elastiklik kuchi, yemi tortish kuchi, dinamikaning asosiy qonuni, chastota, erkin tebranma harakat differentsial tenglamasi, xarakteristik tenglama, umumiy yechim, garmonik tebranish, amplituda, faza,davr, boshlang’ich shart, o’zgamias kuch).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M

Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant34

 1. Bir nuqtada kesishuvchi kuchlar sistemasi.

(ta’rifi, kuch ko’pburchagi, teng ta’sir etuvchi kuch -moduli -uning koordinata. o’qlardagi proektsiyalari. kesishuvchi kuchlar sisteraasining geometrik va analitik muvozanat shatrlari).

 1. Moddiy nuqta dinamekasining ikki asosiy masalasi.

(dinamika masalalari, 2-masalani yechish, to'g'ri chiziqli harakat, kuch o’zgarmas, kuch vaqtga bog’liq, kuchga vaqtga bog’liq - koordinataga - tezlikka bog’liq).

 1. So’nuvehi tebranma harakat.

(tebranishlar, kuchlar, harakat differentsial tenglamasi, umumiy yechim, xususiy yechim, amplituda, davr, chastota, faza).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M

Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant58

 1. Kuchlar ustidagi asosiy amallar.

(kuch, kuchni o’zining ta’sir chizig’i bo’ylab ko’chirish, kuchning o’qdagi va tekislikdagi proektsiyalan, bir nuqtaga burchak ostida qo’yilgan ikki kuchni koordinata o’qlan bo’yicha tashkil etuvchilarga ajratish, parallelogramm qoidasi).

 1. Qattiq jismning eng oddiy harakatlari.

(qattiq jism ilgarilanma harakati va uning tezlik va tezlanishlari, qattiq jism qo’zg5almas o’q atrofida aylanmaburchagi, burchak tezlik, burchak tezlanish, chiziqli tezlik, urunma va normal tezlanishlar, to’la tezlanishmoduli va yo’nalishi).

 1. So’nuvchi tebranma harakat.

(tebranma harakat,tiklovchi kuch, muhitning qarshilik kuchi, dinamikaning asosiy tenglamasi, so’nuvchi tebranma harakatlar tenglamasi, xarakteristik tenglama va uning ildizlari, umumiy yechim, boshlang'ich shartlar, tebranish davri, amplituda,so’nish)

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M

Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant35

 1. Juft kuch. Juft kuch momenti.

(juft kuch, juft tashkil etuvchilan Juft yelkasi, juft momenti, juft kuch ishorasi. lemma, keltirish markazi, Varion teoremasi).

 1. Qattiq jismning eng oddiy harakatlari.

(qattiq jism ilgarilanma harakati va uning tezlik va tezlanishlari, qattiq jism qo’zg’almas o’q atrofidagi aylanma harakatlari, aylanish o’qi, aylanish burchagi, aylanma harakat tenglamasi, burchak normal tezlanish,chiziqli tezlik, urunrna va normal tezlanish, to’la tezlanish moduli va yo'nalishi).

 1. Ba'zi bir oddiy jinsli jismlarning og’irlik markazini aniqlash.

(og’rlik markazi, statik moment, uchburchak, to’rtbnrchak, trapetsiya, aylana voyi, doira sektori, doiraviy konus, yarim shar ).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant59

l. Statikaning asosiy tusbunchalari va aksiomalari.

(nazariy mexanika, mexanik harakat, moddiy nuqta, qattiqjism, kuch, teng ta’sir etuvchi aksiomalar, erkinjism).

 1. Nuqta harakatining berilish usullari. Koordinata va vektor usulL(tabiiy, koordinata va vektor usullari, koordinataiar usulida-harakat tenglamasi, to'g'n chiziqli harakattenglamasi, tezlik proektsiyalari, tezlik moduli va yo’nalishi, vektor usul-harakat qonuni, tezlik va tezlanishvektori).

 2. Material nuqtaning majburiy tebranma barakati.(muvozanatIovchi-tilclovchi kuch, uyg’oluvchi kuch, harakat differentsial tenglamasi, umumiy yechim,boshlang’ich shartlar, integrallash o'zgarmaslari, amplituda, davr, chastota, statik siljish).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. MIslom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant60

 1. Kuch. Kuch momenti. Juft kuch.

(kuch tushunchasi, kuchni o’qqa nisbatan va nuqtaga nisbatan kuch momenti, kuch yetkasi, moment ishorasi, juft kuch va uning momenti, belgilanishi, ishorasi).

 1. Nuqta barakatming berilish usullarL

(tabiiy, koordinataiar va vektorlar usullari, tabiiy o’qlar, harakat. qonuni, tezlik urunma va normal tezlanish. yezlik moduli va yo'nalishi, tezlanish proektsiyalari, to’la tezlanish moduli va yo’nalishi, tekis va notekis harakat, to’g’gi chiziqli va o’zgaruvchan harakat).

 1. Nuqta kinetik energiyasining o’zgarishi haqidagi teorema.

(dinamik xarakteristikalar, kinetik energiya birligi, dinamikaning asosiy qonuni, differentsial va integral formadagi tenglamalar nuqta kinetik energiyasining o’zgarislii haqidagi teorema, ishlami hisoblash).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M

Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant36

 1. Kuch momenti.

(nuqtaga nisbatan kuch momenti, moment markazi, kuch yelkasi, momentning ishorasi, kuch momenti qachonnolga teng, o’qqa nisbatan kuch momenti qachon nolga teng bo’ladi).

 1. Nuqta harakatining berilish usullari. Koordinatalar usuli.

(tabiiy, koordinatalar va vektorlar usullari, harakat qonuni, tezlik proektsiyalari, tezlik moduli va yo’nalishi, tezlanish proektsiyalari, to'la tezlanish moduli va yo’nalishi).

 1. Umumlashgan koordinatalar. Dinamikaning umumiy tenglamasi,

(erkinlik darajasi, umumlashgan koordinatalar, o zgaruvchilar, kuchlar va ulami hisoblash).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M

Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant38

 1. Bog’lanishlar va bog’lanish reaktsialari.

(erkin jism, bog’lanishdagi jism, bog’lanish, bog’lamsh reaktsiya kuchi, bog'lanish turlari, silliq sin. silliq bo’lmagan sin (g'adir-budur), normal reaktsiya, ishqalanish kuchi, cho’zilmaydigan ip, zanjir, strejen, taranglik kuchi, shamirli qo'zg’aluvchan shamirli qo’zg’almas tayanch, qistirib mahkamlangan tayanch ).

 1. Nuqtaning murakkab harakati.

(nisbiy ko’chirma, absoiyut harakat, tezlik, tezlanish).

 1. Kuchning bajargan ishi, Quwat.

(elementar ish, kuchning proektsiyasi, kuch bilan urunma o’q orasidagi burchak, ishning ishorasi, ishning analitik ifodasi va ishorasi, chekli ko’chishda bajarilgan ish, ish birligi, ishni grafik usulda hisoblash, quwat va uning birliklari, kilovatt soat, misollar).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M

Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant40

l. Statikaning asosiy tusliunchalari. Nazariy mexanika.

(nazariy mexanika, mexanik harakat, statika, moddiy nuqta, qattiq jism, kuch. kuchlar sistemasi, ekvivalent kuchlar sistemasi, teng la’sir etuvchi kuch, muvozanatlashgan kuchlar sistemasi, sanoq sistemasi, erkin jism). 1. Nuqtaning murakkah harakati. Nuqtaning absoiyut tezlanishlarini aniqiash.

(harakat turlari, nisbiy, ko’chirma va absoiyut tezlamshlar, ko’chirma tezlanish ilgarilanma bo'lean hoi, ko’chirma tezlanish ilgarilanma bo’lmagan hoi, Jukovskiy qoidasi, absoiyut tezlanish moduli va yo’nalishi).

 1. Ishqalanishlar.

(sirpanishdagi ishqalanish, dumalashdagi ishqalanish, tinch holatdagi ishqalanish, ishqalanish koeffitsienti, ishqalanish burchagi, ishqalanish konusi, ishqalanish momenti).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant41

 1. Fermalarni hisoblash usullari.

(ferma haqida tushuncha, tugunlami kesish usuli, Ritter usuli).

 1. Nuqtaning murakkab harakati. Nuqtaning absoiyut tezlanishlarini aniqiash.

(harakat turlari, nisbiy, ko’chirma va absoiyut tezlanishlar, ko’chirma tezlanish ilgarilanma bo’lgan hoi, ko’chirma tezlanish ilgarilanma bo’lmagan hoi, Julcovskiy qoidasi, absoiyut tezlanish moduli va yo'nalishi ).

 1. Nuqta kinetik energiyasining o’zgarishi haqidagi teorema.

(dinamik xarakteristikalar, kinetik energiya birligi, dinamikaning asosiy qonuni, differentsial va integral formadagi tenglamalar nuqta kinetik energiyasining o’zgarishi haqidagi teorema, ishlarm hisoblash).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant42

 1. Statikaning aksiomalari.

(1-aksioma- o’zaro munosobat, 2-aksioma-nolga ekvivalent sistema, kuchni o’z ta’sir chizig?i bo'ylab ko'chirish. 3-aksioma-paralellograam aksiomasi, 4-aksioma-2 jism uchun Nyutonning2 qonuni, 5- aksiomaqotishprintsipi, 6-aksioma-bog’lanishlardan bo’shatish aksiomasi).

 1. Nuqtaning murakkab harakati- Nuqtaning absalyut tezligi.

(nisbiy, ko chirma va absalyut harakatlar, nisbiy, ko'chirma va absalyut tezliklar, parallelograamqoidasi, koordinata o'qlardagi proelctsiyalari yordamida aniqiash)

 1. 1shqalanishlar.

(siфanishdagi ishqalanish, dumalanishdagi ishqalanish, tinch holatdagi ishqalanish, ishqalanish koeffitsienti, ishqalanish burchagi, ishqalanish konusi, ishqalanish momenti)

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M


Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant43

 1. Bog’Ianislilar va bog’lanish reaktsialari.

(erkin jism, bog’lanishdagi jism, bog’lanish. bog’lanish reaktsiya kuchi, bog'lamsh turlari, silliq sirt, silliq bo’lmagan sirt (g’adir-budur), normal reaktsiya, ishqalanish kuchi, cho’zilmaydigan ip, zanjir, strejen, taranglik kuchi, shamirli qo’zg’aluvchan shamirli qo’zg’almas tayanch, qistirib mahkamlangan tayanch ).

 1. Nuqta harakatini berilish usullari. Tabiiy usul.

(tabiiy, koordinataiar va vektor usuli, harakat qonuni burchak tezlik, chiziqli tezlik, normal va urunma tezlanish, to’la tezlanish moduli va yo’nalishi).

 1. 1nertsiya momentlari.

(kuch momenti, nuqta, o‘q va tekislikka nisbatan inertsiya momentlari, qutb inertsiya momenti, inertsiya radiusi).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant44

 1. Kuchlar bilan asosiy amallar.

(kuch, kuchni o zining ta’sir chizig’i bo’ylab ko'chirish, kuchnmg o’qdagi proektsiyalari, kuchning tekislikdagi proektsiyasi, bir nuqtaga burchak ostida qo’yilgan ikki kuchni qo’shish, paralielogramm qoidasi, kuchni ta’sir chiziqtari ma’lum bo’lgan tashkil etuvchilarga ajratish).

 1. Kinematikaning asosiy tushunchalari.

(kinematika, jismning inertligi va massasi, moddiy nuqta, absoiyut qattiq jism, vaqt, trayektonva, harakat qonuni, liarakat turlan, kmematik xaraktenstikalar).

 1. Moddiy nuqta harakat miqdorining momenti va sistemaning kinetik momenti.

(moment, kuch momenti, harakat miqdori, impuls, bosh moment, kinetik moment).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant45

 1. Juft kuch. Juft kuch momenti.

(juft kuch, juft tashkil etuvc-hilari, juft yelkasi, juft momenti, juft kuch ishorasi, lemma, keltirish markazi, Varion teoremasi).

 1. Qattiq jismning qo’zg’almas nuqta atrofidagi aylanma harakat tenglamalari.

(aylanma harakat, Eyler burchaklari, Eyler teoremasi, aylanish burchagi, natatsiya burchaklari).

 1. Zarba nazariyasi.

(asosiy tushunchalar, zarbali kuch, impuls xarakat miqdori, harakat miqdorming o’zgarishi).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M


Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant45

 1. Juft kuch. Juft kuch momenti.

(juft kuch, juft tashkil etuvc-hilari, juft yelkasi, juft momenti, juft kuch ishorasi, lemma, keltirish markazi, Varion teoremasi).

 1. Qattiq jismning qo’zg’almas nuqta atrofidagi aylanma harakat tenglamalari.

(aylanma harakat, Eyler burchaklari, Eyler teoremasi, aylanish burchagi, natatsiya burchaklari).

 1. Zarba nazariyasi.

(asosiy tushunchalar, zarbali kuch, impuls xarakat miqdori, harakat miqdorming o’zgarishi).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M

Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant5

 1. Kuch momenti

(nuqtaga nisbatan kuch momenti, moment markazi, kuch yelkasi, momentning ishorasi, kuch momenti qachon

nolga teng, o’qqa nisbatan kuch momenti qachon nolga teng bo’ladi). 1. Download 39,14 Kb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©www.hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish