Islom Karimov nomidagi Toshdtu olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti


Nuqta harakatining berilish usullari. Koordinatalar usuliDownload 39,14 Kb.
bet3/3
Sana09.01.2020
Hajmi39,14 Kb.
#32942
1   2   3
Bog'liq
2 5192810954890412594


Nuqta harakatining berilish usullari. Koordinatalar usuli.

(tabiiy, koordinatalar va vektorlar usullari, harakat qonuni, tezlik proektsiyalari, tezlik moduli va yo’nalishi, tezlanish proektsiyalari, to’la tezlanish moduli va yo ’nalishi).

 1. Mexanik sistema. Mexanik sistemaga ta’sir etuvchi kuchlar klassiflkatsiyasi.

(mexanik sistema, taranglik va o’zaro bosim kuchlari, o’zgarmas mexanik sistema, tashqi kuchlar, ichki kuchlar va ulaming xossalari).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M

Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant7

 1. Bir nuqtada kesishuvchi kuchlar sistemasi.

(ta’rifi, kuch ko’pburchagi, teng ta’sir etuvchi kuch -moduli -uning koordinata o’qlardagi proektsiyalari, kesishuvchi kuchlar sistemasining geometrik va analitik muvozanat shatrlari).

 1. Tekis parallel harakatdagi jism nuqtalarining tezlanishlarini aniqlash.

(qutb usuli, qutb bilan birgalikdagi ilgarilanma va qutb atrofidagi aylanma harakatlarga ajratish va mos tezlanishlar, soddahollar, harakatni to’rtturgaajratish, texlanishlar oniyaylanish markazi, xu&usiy hollar).

 1. Majburiy tebranma harakat.

(kuchlar, harakat differentsial tenglamasi, harakat tenglamasi, davr, chastota, amplituda).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M

Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant6

 1. Juft kuch. Juft kuch momenti,

(juft kuch, juft tashkil etuvchilari, juft yelkasi, juft momenti, juft kuch ishorasi, lemma, keltirish markazi, Varion teoremasi).

 1. Sistema harakat miqdorining o’zgarishi haqidagi teorema.

(sistemaning harakat miqdori, harakat miqdorining o’zgarishi haqidagi teorema, vektor formalari va uning koordinata o’qlaridagi proektsiyalari, kuch impulsi).

 1. Qo’zg’almas nuqta atrofida aylanuvchi jism nuqtasining tezligi.

(tezlik, radius, vektor, burchak tezlik, chiziqli tezlik, Eyler formulalari, aylanish o’qi).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant8

 1. Bir tekislikda ixtiyoriy vaziyatda joylashgan kuchlar sistemasi.

(ta’rifi, bosh vektor, bosh moment, bosh vektor moduli va uning koordinata o’qlaridagi proektsiyalari, geometrik va analitik ko’rinishdagi muvozanat shatrlari, parallel kuchlar sistemasining muvozanat shartlari).

 1. Qattiq jismning murakkab harakati.

(jismning ilgarilanma harakatlarini qo’shish, jismning kesishuvchi o’qlar atrofidagi aylanma harakatlarini qo’shish).

 1. Mumkin bo’lgan ko’chishlar printsipi. Bog’lanishlar.

(bog’lanishlar-statsionar va nostatsionar, geometrik, kinematik yoki differentsial, integrallanadigan, golonomva golonom bo’lmagan, mumkin bo’lgan (vertual) ko’chish, haqiqiy ko’chish mumkin bo’lgan ko’chishprmtsipi - vektor va analitik ko’rmishlar).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant9

 1. Fazoda ixtiyoriy joylashgan kuchlar sistemasi.

(ta’rifi, bosh vektor moduli va uning koordinata o’qlardagi proektsiyalari, bosh moment moduli, geometrik vamuvozanat shartlari).

 1. Tekis parallel harakatdagi jism nuqtalarining tezlanish la r ini aniqlash.

(qutb usuli, qutb bilan birgalikdagi ilgarilanma va qutb atrofidagi aylanma harakatlarga ajratish va mos tezlanishlar, sodda hollar, harakatni to’rt turga ajratish, texlanishlar oniy aylanish markazi, xususiy hollar).

 1. Nuqta va sistema uchun Dalamber printsipi.

(dinamikaning asosiy tenglamasi, inertsiya kitchi, nuqta uchun Dalamber printsipi, koordinatadagi nuqta uchun Dalamber printsipi, erkin bo’lmagan mexanik sistema, bog’lanish reaktsiyasi, bosh vektor va bosh moment, bog’lanishdagi mexanik sistema uchun Dalamber printsipi).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M


Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant10

 1. Fazoviy kuchlar sistemasini oddiy hollarga keltirish.

(juftga keltirish, teng ta’sir etuchiga keltirish, RIM bo’lgan xolda kuchlar sistemasini teng ta’sir etuvchiga keltirish, dinamoga keltirish)

 1. Kattik jismning tekis paralel xarakati

(tekis paralel xarakat, tekis kesim, kutb, tekis paralel xarakat tenglamalari, 1- teorema, 2 - teorema, ilgarilanma vaaylanma xarakat xarakteristikalari, oniy markazini aniklash )

 1. Lagranjning П - tur tenglamasi

(umumlashgan koordinata, umulashgan kuch, II - tur Lagranj tenglamasi, Lagranj funktsiyasi, misollar).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant11

 1. Paralel kuchlar markazi.

( bir tomonga yo’nalgan ikkita paralel kuchni ko’shish, nolga ekvivalent sistema, uehburchaklarning o’xshashlik alomatlari, kesmalar uchun proportsiyalami xossalari, parallel kuchlar markazi, ikkita parallel kuchni teng ta’sir etuvchisi, parallel kuchlar markazining radius vektori r ni aniqlash, uchta parallel kuchni qo’shish, parallel kuchlar markazi rc).

 1. Tekis parallel harakatdagi jism nnqtalarining tczlanishlarini aniqlash.

(qutb usuli, harakatdagi qutb bilan birgalikdagi ilgarilanma va qutb atrofidagi aylanma harakatlarga ajratish va ularga mos tezlanishlar oniy markazi, xususiy hollar, misollar).

 1. Dinamikaning asosiy tushunchalari va qoidalari.

(dinamik kuchlar, o’zgaravchan kuchlar, jismning inertligi, jismning massasi, klassik mexanika 1-qonim - inertsiya qonuni, 2-qonim-dinamikaning asosiy qonuni, erkin tushish tezlanishi, 3-qonun- ta’sir va aks ta’sir qonuni, 4-qonun- ta’siming mustaqiffik qonuni, inertsial sistema, absdlyutliarakat).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant18

 1. Kuchlar ustidagi asosiy amallar.

(kuch, kuchni o’zining ta’sir chizig’i bo’ylab ko’chirish, kuchning o’qdagi va tekislikdagi proektsiyalari, bir nuqtaga burchak ostida qo’yilgan ikki kuchni koordinata o’qlari bo’yicha tashkil etuvchilarga ajratish, parallelogramm qoidasi).

 1. Nuqtaning murakkab harakati.

(nisbiy ko’chirma, absolyut harakat, tezlik, tezlanish),

 1. Kuchning bajargan ishi. Quvvat.

(elementar ish, kuchning proektsiyasi, kuch bilan urunma o’q orasidagi burchak, ishninganalitik ifodasi va ishorasi, chekli ko’chishda bajarilgan ish, ish birligi, ishni grafik usulda hisoblash, quvvat

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M

Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant14

 1. Dumalanishdagi ishqalanish.

(ta’rifi, og’irlik kuchi, normal reaktsiya kuchi, gorizontal kuch, urinish nuqtasi, ezilish yuzasi, ishqalanish kuchi, ishqalanish jufti, ishqalanish momenti, koeffitsient,gorizontal Q kuch nima).

 1. Nuqtaning murakkab harakati. Nuqtaning absalyut tezligi.

(nisbiy, ko’chirma va absalyut harakatlar, nisbiy, ko’chirma va absalyut tezliklar, parallelograamqoidasi, koordinata o’qlardagi proektsiyalari yordamida aniqlash).

 1. Moddiy nuqta dinamekasming ikki asosiy masalasi.

(dinamika masalalari, 2-masalani yechish, to’g’ri chiziqli harakat, kuch o’zgarmas, kuch vaqtga bog’liq, kuchga vaqtga bog’liq- koordinataga -tezlikka bog’liq).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M

Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant12

 1. Parallel kuchlar. Ba9zi bir oddiy shakllarning og’irlik markazi.

(kuch, parallel kuch, statik moment. Og’irlik markazi: to’rtburchak, uchburchak, trapetsiya, yoy, sektor, segment).

 1. Tekis parallel harakatdagi jism nuqtalarining tezliklarini aniqlash.

(qutb usuli, harakatni ilgarilanma va aylanma harakatlarga ajratish, tezliklami qo’shish, parallelogramm qoidasi, jism ikki nuqtasi tezliklarining proektsiyalari haqidagi teorema, tezliklar oniy markazi yordamida aniqlash, misollar).

 1. Matematik mayatnik.

(kuch, aylanish burchagi, reaktsiya kuchi, harakat differentsial tenglamasi va uning yechimi).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M

Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant19

 1. Statikaning asosiy tushunchalari va aksiomalari.

(nazariy mexanika, mexanik harakat, moddiy nuqta, qattiq jism, kuch, teng ta’sir etuvchi aksiomalar, erkin jism).

 1. Nuqta harakatining berilish usullari. Koordinata va vektor usuli.

(tabiiy, koordinata va vektor usullari, koordinatalar usulida-harakat tenglamasi, to’g’ri chiziqli harakat tenglamasi, tezlik proektsiyalari, tezlik moduli va yo’nalishi, vektor usul-harakatqonuni, tezlik va tezlanish vektori).

 1. 1shni hisoblashga doir misollar.

(og’irlik kuchi, elastiklik kuchi, ishqalanish kuchlari bajargan ishlari, erkin tushish tezlanishi, qattiqlik koeffitsienti, ishqalanish koeffitsienti, normal reaktsiya).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M

Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant20

 1. Kuch. Kuch momenti. Juft kuch.

(kuch tushunchasi, kuchni o’qqa nisbatan va nuqtaga nisbatan kuch momenti, kuch yelkasi, moment ishorasi, juft kuch va uning momenti, belgilanishi, ishorasi).

 1. Nuqta harakatining berilish usullari.

(tabiiy, koordinatalar va vektorlar usullari, tabiiy o’qlar, harakat qonuni, tezlik urunma va normal tezlanish, yezlik moduli va yo’nalishi, tezlanish proektsiyalari, to’la tezlanish moduli va yo’nalishi, tekis va notekis harakat, to’g’gi chiziqli va o’zgaruvchan harakat).

 1. Nuqtaning erkin tebranma harakati.

(tiklovchi kuch, elastiklikkuchi, yemi tortish kuchi, dinamikaning asosiy qonuni, jchastota, £rkin tebranma harakat differentsial tenglamasi, xarakteristik tenglama, umumiy yechim, garmonik tebranish, amplituda, faza,davr, boshlang’ich shart, o’zgarmas kuch)

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant50

 1. Fazoviy kuchlar sistemasini oddiy hollarga keltirish.

(juftga keltirish, teng ta’sir etuchiga keltirish, RIM bo’lgan xolda kuchlar sistemasini teng ta’sir etuvehiga keltirish, dinamaga keltirish)

 1. Kattik jismning tekis paralel xarakati

(tekis paralel xarakat, tekis kesim, kutb, tekis paralel xarakat tenglamalari, 1- teorema, 2 - teorema, ilgarilanma va ау1ашт xarakat xaral^eristikalarironiy markazini aniMash)

 1. Dinamikaning asosiy tushunchalari va qoidalari.

(dinamik kuchlar, o’zgaruvchan kuchlar, jismning inertligi, jismning massasi, klassik mexanika 1-qonun - inertsiya qonuni, 2-qonun-dinamikaning asosiy qonuni, erkin tushish tezlanishi, 3-qonun- ta’sir va aks ta’ qonuni, 4-qonun- ta’smnng mustaqillik qonuni, inertsial sistema, absolyut harakat).

Kafedra mudiri: Tilabov B. K

O’qituvchi: Ergashev. M
Islom Karimov nomidagi ToshDTU Olmaliq filiali Energetika va mashinasozlik fakulteti

Mashinasozlik texnalogiyasi” kafedrasi “Mehanika-1/Nazariymehanika/” fanidan

Yakuniy nazorat savollari.

Variant50

 1. Fazoviy kuchlar sistemasini oddiy hollarga keltirish.

(juftga keltirish, teng ta’sir etuchiga keltirish, RIM bo’lgan xolda kuchlar sistemasini teng ta’sir etuvehiga keltirish, dinamaga keltirish)

 1. Kattik jismning tekis paralel xarakati

(tekis paralel xarakat, tekis kesim, kutb, tekis paralel xarakat tenglamalari, 1- teorema, 2 - teorema, ilgarilanma va ау1ашт xarakat xaral^eristikalarironiy markazini aniMash)

 1. Dinamikaning asosiy tushunchalari va qoidalari.

(dinamik kuchlar, o’zgaruvchan kuchlar, jismning inertligi, jismning massasi, klassik mexanika 1-qonun - inertsiya qonuni, 2-qonun-dinamikaning asosiy qonuni, erkin tushish tezlanishi, 3-qonun- ta’sir va aks ta’ qonuni, 4-qonun- ta’smnng mustaqillik qonuni, inertsial sistema, absolyut harakat).

Kafedra mudiri: Tilabov B. KO’qituvchi: Ergashev. M
Download 39,14 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©www.hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish