Huquqshunoslik 8-sinf 201 201 1- nazorat ishi mavzuDownload 48,21 Kb.
Sana27.01.2017
Hajmi48,21 Kb.
#1219

Huquqshunoslik 8-sinf

201___-201___


1- NAZORAT ISHI

Mavzu: Jamiyat va davlat tushunchasi

Nazorat shakli: Test sinovi

I variant
1. Jamiyat-bu ...

 1. Jamlangan odamlar jamoasi;

 2. Majbur qilish kuchiga ega bo‘lgan tashkilot;

 3. Muayyan hududda yashovchi,kishilarning ma’lum tarzda tashkil topgan jamoasi;

 4. Muayyan vakolatga ega bo‘lgan shaxslardan iborat odamlar jamoasi;

e) Hamma javoblar to‘g‘ri.

2. Quyidagi javoblar orasidan davlatning tashqi funksiyasiga tegishlisini ko‘rsating.

a) aholining ijtimoiy himoyasi;

b) fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta`minlash;


 1. Xalqaro iqtisodiy faoliyat;

 2. Tinchlik va millatlararo totuvlikni saqlash;

 3. Huquq tartibotini o‘rnatish.

3. Davlat bir-biridan qanday farqlanadi?
a) Boshqaruv shakli bilan;

 1. Davlat tuzilish shakli bilan;

 2. Siyosiy tartibi bilan;

 3. Iqtisodiy shakli bilan;

 4. a, b, c javoblar to‘g‘ri.

4. Bir necha davlatlar ixtiyoriy birlashmasi bo‘lib, bunda davlatning har biri muayyan mustaqillikka ega bo‘ldi. Bu belgilar quyidagilardan qaysi biriga mansub?

 1. federatsiyaga;

 2. konfederatsiyaga;

 3. hamdo‘stlikka;

 4. unitar davlatga;

 5. imperiyaga.

5. Quyidagilardan qaysi biri murakkab davlatga kiradi?

a) federatsiya;

b) iqtisodiy uyushma;

c) hamdo‘stlik;

d) xalqaro hamkorlik;

e) a,b javoblar.6. Respublika qanday bo‘lish mumkin?

 1. prezidentlik;

 2. parlamentar;

 3. demokratik;

 4. a va c;

 5. a va b.

7. Urug‘ jamoasida ijtimoiy sohalar kimga tegishli edi ?

a) jamiyatning o‘ziga; 1. Oqsoqollarning qabila boshlig‘iga;

 2. Qabila boshliqlariga va ularning yaqinlariga;

 3. Harbiy boshliqlariga;

 4. Urug‘ kengashiga.

8. Respublikaning qanday turlari mavjud?

 1. Cheklangan, cheklanmagan;

 2. Prezident,parlamentar;

 3. Prezident, parlamentar, aralash;.

d) a va b;

e) b va c.9. Imperiya –bu...

 1. Tepasida imperiya turgan davlat.

 2. Davlatning ixtiyoriy ittifoqi.

 3. Zo‘rlik yo‘li bilan o‘rnatilgan davlat.

 4. davlat ittifoqi.

 5. to‘g‘ri javob yo‘q.

10. Monarxiya qanday bo‘ladi?

a) mutlaq;

b) cheklanmagan;


 1. konstitutsiyaviy;

 2. Cheklangan;

 3. Javoblarning barchasi to‘g‘ri.

11. Davlat-bu...

12. Respublika-bu…

13. Demokratiya –bu…

14. Siyosiy tartibot-bu…

15. Nodemokratik-bu…

II variant

1. “Har qanday jamiyat jamoadir” fikrni asoslab bering.

2. Davlat va jamiyat tushunchasini umumiy va farqli tomonlarini ko‘rsating.

3. Davlat shakllarini sanab bering

Huquqiy atamalarga izoh bering.

Jamiyat-

Davlat-

Respublika-

Siyosiy tartibot-

Davlat organi-

III variant

Juftlik yarating

Monarxiya-jamlangan

Respublika-totalitar

Davlat-yagona

Jamiyat-murakkab

Siyosiy tartibot-siyosiy tashkilot

Unitar-yakka hokimlik

Federativ-umumiy ish
Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob


Ball
Nazorat ishining bali – bahosi:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nazorat ishining bali – bahosi:
2 - NAZORAT ISHI

Mavzu: Huquqiy davlat

Nazorat shakli: Test sinovi
I variant

1. Davlatlar huquqqa bo‘lgan munosabatiga ko‘ra qaysi turlarga bo‘linadi?

a) etatik, qonuniy, huquqiy;

b) huquqiy, fuqarolik, etatik;

d) fuqarolik, etatik, oraliq;

e) to‘g‘ri javob yo‘q.

2. O‘zbekiston Respublikasi yangi jamiyat barpo etishda qanday yo‘lni tanlagan?

a) kapitalistik; 1. sotsialistik;

 2. oraliq yo‘lni;

 3. xitoycha yo‘lni;

 4. o‘z yo‘lini.

3. O‘zbekiston Respublikasining asosiy qonuni bu-

 1. Oily majlis qonuni;

 2. Prezident farmoni;

 3. Konstitutsiya;

 4. Fuqarolik to‘g‘risidagi qonun;

 5. Saylov to‘g‘risidagi qonun.

4. Ushbu konstitutsiyaviy qoidada yetishmayotgan so‘zni topingO‘zbekiston-suveren……….respublika.

 1. Federativ;

 2. Konfederativ;

 3. Unitar;

 4. mustaqil;

 5. demokratik.

5. “Jamiyat” tushunchasi “fuqarolik jamiyati” tushunchasidan………. .

 1. farq qiladi;

 2. bir xil;

 3. tarkibiy qismidir;

 4. bir-birini to‘ldiradi.

6. O‘zbekistonda davlat boshqaruvi shakli qanday?

 1. suveren;

 2. konstitutsiyaviy;

 3. yakka hokimlik;

 4. federativ;

 5. respublika.

7. Oliy Majlis qanday organ?

 1. Hokimiyatning ijro etuvchi organi;

 2. Hokimiyatning oliy vakillik organi;

 3. Prezident hokimiyatining oliy organi;

 4. To‘g‘ri javob yo‘q;

 5. To‘g‘ri javoblar a va c.

8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti:

 1. Davlat boshlig‘i;

 2. Ijro etuvchi hokimiyatning boshlig‘i;

 3. Vakillik hokimiyati boshlig‘i;

 4. a va b javoblar;

 5. a, b va c javoblar;

9. Viloyat hokimlari va Toshkent shahar hokimi kim tomonidan tayinlanadi?

a) Prezident; 1. Bosh vazir;

 2. Oily Majlis raisi;

 3. Oily sud;

 4. Oily majlis.

10. Davlatlar bir-biridan qanday farqlanadi?

 1. Boshqarish shakli bilan;

 2. Davlat tuzilishi shakli bilan;

 3. Siyosiy tartibi bilan;

 4. Iqtisodiy shakli bilan;

 5. a, b, c javoblar.

11.Konstitutsiya bu-

12. Oliy majlis bu-

13.Davlatning oraliq turi-

14. Davlat-

15.Huquqiy madaniyat-

II variant

 1. Huquqiy davlat va uning belgilariga ta’rif bering.

 2. O‘zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvi qanday belgilangan?

 3. O‘zbekiston Prezidenti etib kim saylanishi mumkin?

 4. Quyidagi atamalarga izoh bering.

Konstitutsiya-

Prezident-

Etatik davlat-

Huquqiy davlat-

Fuqarolik jamiyat-
III variant

Nuqtalar o‘rniga kerakli so‘zlarni qo‘ying.

 1. O‘zbekistonda fuqarolarning o‘zini -o‘zi boshqarish tuzilmalari bo‘lib,bunda …….. alohida ahamiyatga ega.

 2. O‘zbekiston xalqi nomidan faqat u saylagan respublika ……va…….ish olib borishi mumkin.

 3. Hokimiyat vakolatlarini taqsimlash prinsipi-…….. davlatning eng muhim belgilaridandir.

 4. Prezidentning shaxsi daxlsizdir va ……….. bilan muhofaza etiladi.


Kerakli so‘zlar: Huquqiy, Mahalla, Prezident , Oliy Majlis, Qonun .


Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob


BallNazorat ishining bali – bahosi:
3 - NAZORAT ISHI

Mavzu: O‘zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvi va huquq

Nazorat shakli: Yozma ish savollari
I variant

 1. Oliy Majlis qonunchilik palatasi qay tartibda saylanadi?.

 2. Vazirlar Mahkamasi qay tartibda tuziladi?

 3. Huquq va axloq o‘rtasidagi farqlarni ko‘rsating.

 4. Quyidagi atamalarga izoh bering.

Senat-

Ijro etuvchi hokimiyat-

Deputat-

Sud-


Axloq-

Huquq-


II variant

Juftlik yarating

Senat-Ijro etuvchi hokimiyat

Oliy Majlis-qoida

Axloq –sudlar to‘g‘risidagi qonun

Huquq –faraz qilish

Vazirlik –majburiy chora

2000 yil 14-dekabr –yuqori palata

Gipoteza –huquq

Sanksiya –vakillik organi

Xalqaro –xulq – atvor

Norma –qonun chiqaruvchi organ

III variant
Test sinovi


 1. O‘zbekiston Respublikasida ijro etuvchi hokimiyatning ……….. tizimi amal qiladi.

 1. yagona;

 2. ketma-ket;

 3. doimiy;

 4. xilma-xil;

 5. to‘g‘ri javob yo‘q.

 1. Vazirlar mahkamasi o‘z faoliyatini amalga oshirish jarayonida kim oldida hisobot beradi?

 1. Oliy Majlis;

 2. Prezident;

 3. Xalq oldida;

 4. Oliy Majlis va O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti;

 5. a va c javoblar.

 1. Sudlar to‘g‘risidagi” Qonun qachon qabul qilingan?

 1. 2001 - yil 12 – dekabrda;

 2. 2000 - yil 14 – dekabrda;

 3. 2002 - yil 10 – sentabrda;

 4. 2003 - yil 15 – oktabrda;

 5. 2002 - yil18 – sentabrda.

 1. Norma” so‘zi qanday ma’noni anglatadi?

 1. qoida,namuna;

 2. faraz qilmoq;

 3. tartib-qoida;

 4. chora, ehtiyot;

 5. to‘g‘ri javob yo‘q.

 1. Qonun bo‘yicha sudyalar vakolatlari necha yil?

 1. 4 yil;

 2. 6 yil;

 3. 5 yil;

 4. 3 yil;

 5. To‘g‘ri javob yo‘q.

 1. Lotinchadan tarjima qilinganda “majburiy chora” ma’nosini anglatadigan so‘z:

 1. Gipoteza;

 2. Sanksiya;

 3. Dizpozitsiya;

 4. Norma;

 5. Huquq normasi.

7. “Gipoteza” so‘zi qaysi tildan olingan va qanday ma`noni anglatadi?

a) lotincha “bayon qilish”;

b) yunon tilidan “qoida”;

c) rus tilidan “qoida”;

d) yunon tilidan “faraz qilish, fikr yuritish”;

e) lotincha “huquq tizimi”.8. “Huquq layoqati” nima?

a) o‘z harakatlari asosida huquqlarni amalga oshirish va yuridik majburiyatlarini bajara olish imkoniyatidir;

b) fuqarolaro‘rtasida vujudga keladigan munosabatlar;

c) kishining tug‘ilishi bilan vujudga keladi, vafot etishi bilan tamom bo‘ladi;

d) fuqarolar o‘rtasidagi huquqiy munosabatlar;

e) barcha javoblar to‘g‘ri.9. Axloq normalarining tushunchalarini aniqlang.

a) yaxshilik, vijdon, qonun, norma;

b) baxt, burch, davlat, qonun;

c) yaxshilik, vijdon, baxt, burch, adolat, sevgi;

d) yaxshilik, adolat, qonun, jazo.

10. Huquqiy normalar qanday normalar tarkibiga kiradi?

a) ijtimoiy;

b) texnikaviy;

c) tabiiy;

d) rasmiy.

11. Vazirlar mahkamasi-

12.Sudlar to‘g‘risidagi qonun-

13. Sud-

14. Dispozitsiya-

15. Huquqiy munosabat elementlari-
IV variant

Nuqtalar o‘rniga kerakli so‘zlarni qo‘ying
 1. Vazirlar Mahkamasi yangi saylangan …….. oldida o‘z vakolatlarini zimmasidan soqit qiladi.

 2. 2000 yil 10-dekabrda O‘zbekiston Respublikasining ……… gi Qonuni qabul qilinadi.

 3. Sud- ………….. amalga oshirishga haqli bo‘lgan birdan-bir davlat hokimiyati organidir.

 4. Sanksiya-…….. tilidan olingan bo‘lib, ……….degan ma`noni anglatadi.

 5. Huquqiy layoqati, asosan kishining ………..bilan vujudga keladi va …….etishi bilan tamom bo‘ladi.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nazorat ishining bali – bahosi:

4- NAZORAT ISHI


Mavzu: Huquqbuzarlik

Nazorat shakli: Test sinovi
1. O‘zbekiston Respublikasida odil sudlovni kim amalga oshiradi?

a) Prezident

b) Oliy Majlis;

c) hokimlar

d) sudlar;

e) Vazirlar mahkamasi.2. Sudyalar kimga bo‘ysunadilar?

 1. konstitutsiyaga

 2. Oliy Majlisga

 3. Faqat qonunga

 4. Bosh prokurorga

 5. To‘g‘ri javob yo‘q

3. Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasi qachon qabul qilingan?

a) 1945-yil 10-dekabrda

b) 1948-yil 10- dekabrda

c) 1991-yil 31- avgust

d) 1990-yil 20-iyunda

e) 1992-yil 8- dekabrda.4. Huquqbuzarlik -bu

a) huquqqa xilof harakat

b) huquqqa xilof harakatsizlik

c) boshqa shaxsning huquqini buzish

d) a, b, c

e) a


5. Voyaga yetmaganlar jinoyati uchun quyidagilardan qaysi jinoiy jazo qo‘llanilmaydi?

a) ozodlikdan mahrum qilish

b) axloq tuzatish ishlari

c) jarima

d) intizomiy qismga jo‘natish

e) qamoq


6. Sud hokimiyatida qaysi organ fuqarolik, jinoiy,ma`muriy sudlov ishlarini yuritish borasida oliy organ hisoblanadi?

a) konstitutsiyaviy sud

b) oliy xo‘jalik sudi

c) Oliy sud

d) a,b,c

e) b, c.


7. Sudyalarning vakolat muddati necha yil?

a) 3 yil;

b) 5 yil;

c) 7 yil;

d) 4 yil;

e) 6 yil.

8. Qamoq jazosi voyaga yetmaganlarga ……… muddatga belgilanadi.

a) 1 oydan 6 oygacha;

b) 1 oydan 1 yilgacha;

c) 3 oydan 1 yilgacha;

d) 1 oydan 3 oygacha.

9. 18 yoshga to‘lmagan jinoyatchilarga ... belgilanadi.


 1. jarima;

 2. axloq tuzilish ishlari;

 3. qamoq yoki ozodlikdan mahrum qilish;

d) qo‘shimcha jazolar qo‘llanilishi.


10. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga binoan insonning to‘la hajmdagi muomala layoqati:

a) 14 yosh;

b) 16 yosh;

c) 21 yosh;

d) 18 yosh deb belgilangan;

e) to‘g‘ri javob yo‘q.11. Jarima bu-

12. Qamoq-

13. Emansipatsiya-

14. Advakat-

15. Huquqiy tartibot-

II variant 1. Huquqbuzarlik va uning belgilariga ta’rifbering.

 2. Huquqni muhofaza qiluvchi davlat organlari tizimiga qaysi organlar kiradi?

 3. Quyidagi atamalarga izoh bering.

a) Prokuror-

b) Jinoyat-

c) Tergov organlari-

d) Advokat-e) Emansipatsiya-


Test raqamlari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob


Ball____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:


Download 48,21 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©www.hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish