Iqtisodiy va ijtimoiy huquqlarDownload 34,9 Kb.
bet1/4
Sana30.12.2021
Hajmi34,9 Kb.
#92756
  1   2   3   4
Bog'liq
Iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar


Aim.uz

IQTISODIY VA IJTIMOIY HUQUQLAR

Iqtisodiy va ijtimoiy hu­quqlar fuqarolarning nor­mal turmush kechirishini ta'minlovchi, yashash uchun ma'lum darajada o'zi-ning moddiy va ma'naviy ehtiyojini qondiruvchi huquqlardir.

Fuqarolarning iqtisodiy va ijtimoiy sohadagi huquqlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya-sining IX bob, 36—42-moddalarida ko'rsatilgan bo'lib, ular:

— shaxslarning mulkdor bo'lish huquqi;

— mehnat qilish, erkin kasb tanlash huquqi;

— adolatli mehnat sharoitlarida ishlash, ishsizlik-dan himoyalanish huquqi;

— dam olish huquqi;

— qariganda, mehnat layoqatini yo'qotganda iqtisodiy ta'minot olish huquqi;

— malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi;

— bilim olish huquqi;

— ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqlaridan iborat.

Davlatimizda o'tkazilayotgan iqtisodiy islohotlar, bozor iqtisodiyoti, tadbirkorlikka keng yo'l ochish, mulkchilikning turli xil shakllarini muhofaza qilish natijasida davlatimiz bu huquqlarning amalga oshishi-ni tobora kengroq kafolatlab bormoqda.

Mulkdor bo'lish huquqi — O'zbekiston Res-publikasi Konstitutsiyasining 36-moddasiga ko'ra: Har bir shaxs mulkdor bo'lishga haqli. Bankka qo'yilgan omonatlar sir tutilishi va meros huquqi qonun bilan kafolatlanadi. Mulkdor bo'lish huquqi, mulk bilan bog'liq shaxsiy va tadbirkorlikka oid bo'lgan muno-sabatlarning barchasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi bilan tartibga solinadi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining birinchi qismi 1995-yil 11-dekabrda va 1996-yil 29-avgustda ushbu Kodeksning ikkinchi qismi tasdiqlandi va 1997-yilning 1-mart kunidan boshlab kuchga kirdi.

Mulk huquqi — shaxsning o'ziga qarashli mol-mulkka o'z xohishi bilan va o'z manfaatlarini ko'zlab egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish, shuningdek o'zining mulk huquqini, kim tomonidan bo'lmasin, har qanday buzilishini bartaraf etishni talab qilish huquqidan iboratdir. Mulk huquqi muddat-sizdir.

Fuqarolik Kodeksida — O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga amal qilgan holda, mulkning o'tmishda sobiq ittifoq davrida mulkchilikka bo'lgan davlat monopoliyasiga barham berildi.

FKning 167-moddasiga binoan mulk shakllari xususiy mulk va ommaviy mulkka bo'linadi. Sobiq ittifoq davridagi qonunlarda fuqarolar faqat shaxsiy

mulklar — uy-ro'zg'or buyumlari, shaxsiy iste'mol mollari, yordamchi xo'jalik asbob-uskunalari, turar joy, mehnat jamg'armasi bo'lishi mumkin edi. Ishbilarmonlik bilan shug'ullanishga va xususiy mulk egasi bo'lishga yo'l qo'yilmas edi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Fuqarolik Kodeksi va O'zbekiston Respublikasining «Mulkchilik to'g'risi-da»gi Qonuni fuqarolarning xususiy mulkka ega bo'lish huquqini mustahkamlaydi.

Konstitutsiyaning XII bobi «Jamiyatning iqtisodiy negizlari» deb nomlanib, unda bozor iqtisodiyotining negizini xilma-xil shakllardagi mulk tashkil etishi, xususiy mulk boshqa mulk shakllari kabi daxlsiz va davlat himoyasida ekanligi hamda mulkdor mulkiga o'z xohishicha egalik qiladi, undan foydalanadi va uni tasarruf etadi deb belgilangan. Lekin asosiy Qonunimizga binoan, mulkdor o'z mulkidan foydalanishda ekologik muhitga zarar yetkazmasligi, fuqarolar, yuridik shaxslar va davlatning huquqlarini hamda qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini buzmasligi shart.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 37-moddasiga binoan har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash va qonunda ko'rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyala-nish huquqiga egaligi, dam olish huquqi (38-modda), ijtimoiy ta'minot olish (39-modda), malakali tibbiy xizmatdan foydalanish (40-modda) huquqlari belgi­langan va kafolatlangan.

Inson va fuqarolarning bu huquqlari o'rta maxsus, kasb-hunar ta'lim muassasalarida o'tiladigan «Davlat va huquq asoslari» fanining huquq sohalarida keng va atroflicha o'rganiladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-mod-dasida,

«Har kim bilim olish Bilim olish huquqi huquqiga ega. Bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazo-ratidadir» deb belgilab qo'yilgan.

Bilim olish huquqi shaxsning asosiy huquqlaridan hisoblanib, ushbu huquqni aniq va to'liq amalda bajarilishiga 1997-yil 29-avgustda qabul qilingan «Ta'lim to'g'risida» hamda «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonunlari huquqiy kafolat bo'lib xizmat qilmoqda.

Konstitutsiyadagi bilim olish huquqining muhim qoidalarini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Ta'lim-tarbiya va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish, barkamol avlodni voyaga yetkazish to'g'risida»gi farmoni, Vazirlar Mahka-masining 1998-yil 5-yanvar 4-sonli «Uzluksiz ta'lim tizimini darsliklar va o'quv adabiyotlar bilan ta'minlashni takomillashtirish to'g'risida»gi Qarori, 1998-yil 5-yanvar 5-sonli «Uzluksiz ta'lim tizimi uchun davlat ta'lim standartlarini ishlab chiqish va joriy etish to'g'risida»gi Qarori alohida ahamiyat kasb etadi.

Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 16-oktabrdagi 400-sonli Qarori bilan «O'rta maxsus, kasb-hunar ta'li-mining davlat ta'lim standartlari» tasdiqlandi va bugungi kunda ta'lim muassasalarida qo'llanilmoqda. Davlat ta'lim standartlari ta'limga davlat tomo­nidan qo'yiladigan talablarni bildiradi. O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat standartlari — akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari o'quvchilarining umumta'lim fanlari bo'yicha majburiy o'quv yukla-masi hajmini, bitiruvchilar saviyasiga qo'yiladigan ta­lablarni belgilab beradi.

O'MKHT standartlarining joriy etilishi quyidagi maqsadlarni ko'zlaydi:

• O'MKHTning yuksak sifatini hamda mamlakatda amalga oshirilayotgan chuqur iqtisodiy va ijtimoiy

islohotlarni, rivojlangan demokratik davlat barpo etish talablariga javob beruvchi raqobatbardosh kadrlar tayyorlanishini ta'minlash;

• mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollaridan, jamiyat ehtiyojlaridan, fan, texnika va texnologiyaning zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqib kadrlar tayyorlash mazmunini tartibga solish;

• O'MKHTning demokratlashuvi, insonparvarligi va ijtimoiylashuvi, ta'lim oluvchilarning huquqiy va iqtisodiy bilimlar darajasini, shuningdek ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish;

• sifatli ta'lim xizmatlari ko'rsatish, ta'lim va kadrlar tayyorlash sohasida shaxsning, jamiyat va davlat-ning manfaatlarini himoya qilish;

• kadrlar tayyorlash sifatini va ta'lim faoliyatini, baholash mezonlarining tartibini belgilash;

• O'MKHT jarayonini va kadrlar tayyorlashning izchilligi va uzluksizligini ta'minlash va shu kabilar-dan iborat.

O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi davlat ta'lim standartlarining vazifalari:

• O'MKHT sifatiga va kadrlar tayyorlashga, ko'rsati-ladigan ta'lim xizmatlari turlariga qo'yiladigan ta­lablarni belgilash;

• O'MKHT va uning pirovard natijalariga, ta'lim oluvchilarning bilimi va kasb malakasini vaqtivaqti bilan baholash va nazorat qilish talablarini bel-gilovchi me'yoriy negizini yaratish;

• xalqning boy aql-zakovat merosi va umuminsoniy qadriyatlar asosida ta'lim oluvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning samarali shakllari va usullarini joriy etish;

• O'MKHT o'quv-tarbiya va ta'lim jarayoniga, pedagogik va axborot texnologiyalari bilan ta'minlashga, ta'lim darajasini nazorat qilishga, ta'lim oluvchilar va bitiruvchilarning malakasiga nisbatan me'yorlar va talablarni belgilash;

• kadrlarni maqsadli va sifatli tayyorlash uchun ta'lim, fan va ishlab chiqarishning samarali integ-ratsiyasini ta'minlash.

O'MKHT muassasalari bitiruvchilariga qo'yiladigan umumiy talablar:

• fundamental fanlar va aniq fanlar bo'yicha bilimlar, kasbiy malaka va ko'nikmalarga ega bo'lish;

• kasbiy mohirlik va tafakkur doirasining shakllanganligi;

• tashkilotchilik va tadbirkorlik xislatlarining shakl-langan bo'lishi;

• davlatning tuzilishi, uning ijtimoiy va siyosiy rivoj-lanishi haqida aniq bilimlarga ega bo'lish, xalqaro voqea, hodisa va muammolarni tushuna olish;

• mustaqil va ijodiy fikrlash, fikrlarini yozma va og'zaki ravon bayon etish malakalari shakllangan bo'lishi;

• turli vaziyatlarni tanqidiy baholash, yangiliklarga doimo intilish;

• o'zbek tilini mukammal bilish, davlat tilida yozma va og'zaki ravishda erkin muloqotda bo'lish;

• umuminsoniy fazilatlarga ega bo'lish, o'z millatini va Vatanini sevish, u bilan faxrlanish, milliy urf-odatlar, qadriyatlarni hurmat qilish;

• kompyuterlar va boshqa telekommunikatsiya vositalaridan foydalana olish;

• rus tilini yaxshi o'zlashtirgan holda boshqa chet tili­ni mukammal bilish;

• o'zlashtirilgan nazariy bilimlarni amaliyotga bosh-lang'ich kasbiy ko'nikmalarni kundalik hayotga, turmushga tatbiq eta olish;

jismoniy baquwat, sog'lom bo'lish, harbiy xizmatga va tezkor tibbiy yordam ko'rsatishga layoqatli bo'lish;

• ma'naviy, ruhiy, jismoniy jihatdan o'zini-o'zi doimo takomillashtirish xislatlariga ega bo'lish;

• bilimlarni doimo oshirib, yangilab borishga intilish, o'quv va mehnat faoliyatiga ijodiy, mustaqil yon-dashish sifatlariga ega bo'lish;

• huquqiy bilimlar asoslariga ega bo'lish;

• iqtisodiy bilimlar asoslariga ega bo'lish;

• zamonaviy axborot vositalari bilan ishlashning amaliy ko'nikmalarini mustahkam egallash;

• ma'naviy-axloqiy madaniyatga ega bo'lish;

• siyosiy madaniyatga egalik, fuqarolik burch va mas'uliyat xislari shakllangan bo'lishi;

• ekologik madaniyatga egalik — kasbiy faoliyatda mas'uliyatni his qilish, tabiat muhofazasi sohasida-gi bilimlarga ega bo'lish;

• o'quv fanlari bo'yicha oliy ta'lim muassasasida tah-sil olish uchun zarur bo'lgan bilimlar majmuiga ega bo'lish.

O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarining bitiruvchilariga o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi to'g'risida davlat namunasidagi diplom beriladi, unda:

• akademik litseylar uchun — fanlar bo'yicha o'qitil-gan soha;

• kasb-hunar kollejlari uchun — o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limidagi tayyorlov yo'nalishlari, kasblar va ixtisosliklar umumdavlat tasniflagichi (O'MKHT-TYKIUT)ga muvofiq kasblar va ixtisosliklar bo'yicha berilgan malaka ko'rsatiladi.

Diplomlarga o'zlashtirilgan umumta'lim va maxsus (kasb-hunar) fanlar (kurslar), soatlar hajmi va ular bo'yicha baholar (reytinglar), shuningdek, bitiruv-chining umumiy reytingi va yakuniy davlat attesta-tsiyasining natijalan ko'rsatilgan qo'shimcha varaqa ilova qilinadi.

Akademik litseyni tugatganlik to'g'risidagi diplom oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirish hamda olingan bilimlarni mehnat faoliyatida ro'yobga chiqarish huquqini beradi.

Kasb-hunar kollejini tugatganlik to'g'risidagi diplom olingan mutaxassislikka muvofiq mehnat

faoliyatini amalga oshirish hamda oliy ta'lim muassa-sasiga o'qishga kirish huquqini beradi.
Download 34,9 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©www.hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish