J. B. Sey «ishlab chiqarishning uch omili» degan g‘oyani ilgari surib, unda tovarlami ishlab chiqarishda mehnat, yer va kapital bab-baravar qatnashadi, ular hamma daromadlar manbaidir va binobarin daromadlar haDownload 23,27 Kb.
Sana05.12.2019
Hajmi23,27 Kb.
#28578
Bog'liq
iqtnaz51
Алишер Навои – великий поэт, государственный деятель, iqtnaz51, O'pka yuragi , O'pka yuragi , O'pka yuragi , Навоий қитъалари ҳақида, siklotron, Mansurov Husan Ma'lumotnoma, OfferI ru, OfferI ru, 1. Magnit maydon deb nimaga aytiladi va uning kuch chiziqlari qa, oqava suvlar, 1 -амалий машғулот Электрон мундарижа (1), 9- mavzu Turkistonning xonliklarga bo’linib ketishi, uning saba
Ish haqining mazmunini to‘g‘ri tushunib olish uchun eng

awalo, yaratilgan milliy mahsulotning taqsimlanish tartibi

to‘g‘risida tasavvurga ega bolish lozim. Mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotning (tovar va xizmatlarning)

taqsimlanish tamoyillari bo'yicha turlicha nazariyalar mavjud.

Bozor iqtisodiyotiga doir adabiyotlarning ko'pchiligida «uch omil» deb atalmish nazariya keng tarqalgan.

Bu nazariyaning asoschililaridan biri fransuz olimi

J.B.Sey «ishlab chiqarishning uch omili» degan g‘oyani ilgari surib, unda tovarlami ishlab chiqarishda mehnat, yer va kapital bab-baravar qatnashadi, ular hamma daromadlar manbaidir va binobarin daromadlar ham shu omillar o‘rtasida taqsimlanadi, deb ko‘rsatadi.

Uning bu g‘oyasi amerikalik iqtisodchi olim

J.B.Klarkning q o‘shilgan om il (s o ‘nggi q o‘shi!gan kapital

yoki ishchi kuchi) unumdorligi degan g'oyasiga asos bo'lib

xizmat qiladi. J.B.Klark o‘zining «Boyliklarning

taqsimlanishi» nomli asarida yaratilgan boylik uchala omil

o‘rtasida ularning har biri yaratgan mahsulot miqdoriga

(ya’ni unumdorligiga) qarab taqsimlanadi, deb ko'rsatdi.

Sey va Klark g‘oyalarining ijobiy tomoni quyidagilardan

iborat:


a) kapital, yer va ishchi kuchi (jonli mehnat)ning har

uchalasi tovar yoki xizmatning nafliligini yaratishda

qatnashishi ko‘rsatiladi;

b) yaratilgan naflilik miqdori bilan bu uchala omilning

miqdori va unumdorligi o‘rtasida bog‘liqlik mavjudligi, agar bu uchala omil bir-biriga mos ravishda miqdor va sifat jihatidan oshsa, tovarlar va xizmatlar hajmi ham ko‘payishi asoslanadi.

Ammo bu g‘oyalarning kamchiligi ham mavjud bo‘lib,

ular hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitiga to‘g‘ri kelmaydi.

1. Sey va Klark hali iqtisodiyot nazariyasi yetarli

rivojlanmagan davrda yashab, ijod etganliklari uchun, tovar va xizmatlarda gavdalangan mehnatning ikki yoqlama tavsifini va undan kelib chiquvchi tovarning ikki xil xususiyatini tushunmaganliklari tufayli kapital va yer tovar nafliligini yaratishda passiv ravishda qatnashsa-da, qiymat yaratmasliklarini, ular faqat eskirishiga, ya’ni amortizasiya ajratmalariga teng qiymatni yangi tovarga jonli mehnat ta’sirida o‘tkazishini, yangi qiymat esa, faqat jonli mehnat tomonidan yaratilishini ko'rsatib berolmagan.

2. Klark tomonidan yaratilgan qo‘shilgan mehnat

unumdorligining kamayib borish qonuni turli omillarning

bir-biriga mosligi ta’minlanmagan, ko‘r-ko‘rona xarajatlar

oshirib borilgan hamda ilmiy-texnika taraqqiyoti mutlaqo

to‘xtab qolgan davrga (holatga) mos kelib, hozirgi zamon

rivojlangan bozor iqtisodiyoti sharoitiga to‘g‘ri kelmaydi.

3. Sey va Klark aytganlaridek, hozirgi davrda yaratilgan

boylik, to‘g‘rirog‘i milliy mahsulotning hammasi bu uchala

omilning miqdori va unumdorligiga qarab taqsimlanmaydi, balki uning amortizatsiya ajratmalari, markazlashgan fondlar tashkil qilingandan qolgan qismi shu omillarga qarab uning egalari o'rtasida taqsimlanadi.

Sey va Klarklardan tashqari ayrim oqimlar, masalan.

lassalchilar mehnat hamma boylikning va madaniyatning

manbaidir, shuning uchun hamma daromad jamiyat a’zolari o‘rtasida teng taqsimlanishi zarur, deb ko'rsatadilar.

Lassalchilar, birinchidan, boylik faqatgina mehnatning

natijasi boMmasdan, uni yaratishda yer (tabiat) va kapital

ham qatnashishini, ya’ni uning nafliligi har uchala omil

natijasi ekanligini unutdilar.

Ikkinchidan, ularning yaratilgan mahsulotni hamma

jamiyat a’zolari o‘rtasida teng taqsimlash zarur degan g'oyasi mutlaqo noto‘g‘ri bo‘lib, bunday holatda mahsulotni ko‘paytirishga ishlab chiqaruvchilar o'rtasida hech qanday qiziqish bolmasligi o‘z-o‘zidan tushunarlidir. Keyinchalik sobiq sosialistik mamlakatlarda, jumladan, sobiq ittifoqda mahsulot va daromadlar davlat qoMida bolib, mehnatning miqdori va sifatiga qarab taqsimlanadi degan g‘oya hukmron boldi. Lekin uning talablari bajarilmadi. Davlat, partiya va xo‘jalik rahbarlari yaratilgan mahsulotning ko‘pchilik qismini o‘z xohishlaricha, davlat foydasiga taqsimladilar va turli yollar bilan o‘zlashtirib, undan foydalandilar, shu vaqtning o‘zida mehnatkashlar o‘z mehnatining miqdori, sifati va unumdorligiga yarasha haq ololmadilar.

Mana shu yuqoridagi aytilgan nazariy fikrlarni va amaliy

tajribalarni hamda hozirgi davrda mamlakatimizda amalga

oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar talablarini hisobga olib,

yaratilgan mahsulotni taqsimlashning asosiy yo‘nal ish lari ni ko‘rsatishga harakat qilamiz:

a) umuman olganda mahsulotni, binobarin daromadlarni

taqsimlash ham doim bir xil boMmay, balki shu davrda amal qilib turgan iqtisodiy munosabatlar tizimiga, jumladan, mulkchilik munosabatlariga bogliq boladi.

Yaratilgan yalpi ichki mahsulotning uning ishlab

chiqaruvchilari o ‘rtasida mehnatning miqdori, sifati va

unumdorligiga qarab taqsimlanadigan qismi ish haqi deb

yuritiladi.

Qiymatning mehnat nazariyasi (ingliz klassik siyosiy iqtisod

maktabi, marksistik yo'nalishidagi iqtisodchilar) ishchi kuchini alohida, o‘ziga xos tovar deb hisoblaydi. Shu sababli bu nazariya ish haqiga tovar bo‘Igan ishchi kuchi qiymatiningo‘zgargan shakli, ya’ni puldagi ifodasi sifatida qaraydi va uni ishchi kuchini takror ishlab chiqarish uchun zarur bolgan tirikchilik vositalari qiymati sifatida aniqlaydi.

Ushbu xulosalardan keyin ish haqining mazmuniga ta’rif

berib aytish mumkinki, ish haqi — ishchi va xizmatchilar

mehnatining miqdori, sifati va unumdorligiga qarab, milliy

mahsulotdan oladigan ulushining puldagi ifodasidir.

Ish haqi ishlab chiqarish jarayonida yaratilgan zaruriy

mahsulot bilan chambarchas bogMiqdir. Chunki ish haqi

uning asosiy qismini tashkil etadi.

Ish haqining asosiy vazifasi ishchi va xizmatchilarning

turmush va mehnat sharoitini yaxshilash, boshqacha qilib

aytganda, mehnat me’yori bilan iste’mol me’yori o‘rtasidagi bogliqlikni ta’minlashdan iboratdir.

Albatta, ishchi kuchini takror hosil qilishda ish haqidan

tashqari foiz, renta, foyda, dividend, turli imtiyozlar va

nafaqalarning ham roli bor. Ish haqining mazmunini tolaroq tushunish uchun nominal va real ish haqi tushunchalarini bilish zarurdir.

Ishchi uchun qanday shaklda va qancha miqdorda ish

haqi olishi emas, balki unga qancha miqdorda tovarlar va

xizmatlar sotib olishi mumkinligi muhim. Shu sababli

nominal va real ish haqi farqlanadi. Nominal ish haqi bu

ma’lum vaqt davomida olingan pul summasi yoki pul

shaklidagi ish haqi. Real ish haqi — bu nominal ish haqiga

sotib olish mumkin bolgan tovarlar va xizmatlar miqdori.

Boshqacha aytganda, real ish haqi — bu nominal ish

haqining «xarid etish» qobiliyati. 0 ’z-o‘zidan aniqki, real ish haqi nominal ish haqiga va xarid qilinadigan tovarlar (va xizmatlar) narxiga bogliq. Shunday ekan, real ish haqi

boshqa sharoitlar bir xil bolganda, nominal ish haqiga to‘g‘ri mutanosibdir hamda iste’mol buyumlari va xizmatlar narxining darajasiga teskari mutanosibdir.

Nominal ish haqi ishlab topilgan pul daromadi

dara’jasini, real ish haqi esa xodimlarning iste’moli va

farovonlik darajasini tavsiflaydi.

Ish haqini tashkil etishda uning ikkita asosiy shakli: vaqtbay va ishbay shakllari farqlanadi. Vaqtbay ish haqi xodimning malakasi, mehnatining sifati va ishlagan vaqtiga qarab tolanadigan ish haqidir. U odatda, mehnatning natijalarini aniq hisoblab bo'lmaydigan, balki ular aniq vazifalar doirasini bajarish bilan belgilanadigan vaqtda (masalan, injener-texnik xodimlar va xizmatchilar, sozlovchilar, elektromontyorlar va shu kabilarga haq to'lashda) yoki mahsulot ishlab chiqarish texnologik jarayonining borishi bilan belgilanadigan hamda

bevosita ishchiga bogliq bo‘lmagan paytlarda (masalan,

konveyerlar va avtomat liniyalarda ishlash) qo'llaniladi.

Ishbay ish haqi ishchining ishlab chiqargan mahsulot

miqdori va sifati yoki bajargan ishining hajmiga qarab

beriladigan ish haqidir. Mahsulot birligi uchun tolanadigan ish haqi miqdori, tarif stavkasidagi haqni ishlab chiqarish

me’yoriga taqsimlash yo‘li bilan aniqlanadi. Haq tolash

shakllarining aniq mehnat sharoitlarini hisobga oladigan

turlari ish haqining tizimini tashkil qiladi. Chunonchi,

ishchilarning bir qismiga to‘g‘ri ishbay tizimi bo‘yicha haq

tolanadi. Bunda ishlab chiqarish me’yori qay darajada

bajarilishidan qat’i nazar, ish haqi yagona mahsulot birligi

uchun belgilangan tarif bo'yicha tolanadi.

Ishbay-mukofot tizimi bir qancha ko‘rsatkichlar uchun

mukofot berishni nazarda tutadi.

Ishbay-progressiv haq to‘lashda ishchining belgilab qo‘yilgan me’yor doirasida ishlab chiqargan mahsulotiga uning birligi uchun belgilangan tarif bo‘yicha ish haqi beriladi, me’yordan yuqorisiga esa. oshirigan haq (tarif) bo'yicha pul toManadi. Ishbay ish haqi tizimida yakka tartibdagi, jamoa va ijara pudratida qollaniladigan mehnatga haq to‘lash farqlanadi. Bunda olingan tayyor mahsulot uchun uning sifati va ishlab chiqarish chiqimlarini hisobga olib haq tolanadi.

Haq tolashning jamoa shaklida ish haqi brigada, sex va boshqa bolinmaning pirovard mehnat natijalariga bogliq qilib qo'yiladi. Bunda har bir xodim faqat o'ziga berilgan shaxsiy topshiriqlargagina emas, balki shu bilan birga bolinmaning butun ish hajmini ham bajarishdan manfaatdor boladi.

Tarif tizimi yordamida tarmoqlar va mamlakat mintaqasi bo‘yicha, ular ichida esa ishlab chiqarish turlari, turli toifadagi xodimlar malakasi va mehnat sharoitlariga qarab ishchi xizmatchilarning ish haqi darajasi tartibga solib turiladi.

Tarif-malaka ma’lumotnomalari ayrim kasblar va mehnat

turlarining batafsil ta’rifi, u yoki bu aniq ishni bajaruvchining bilim va ko‘nikmalariga qo‘yiladigan talablardan iborat boladi, shuningdek, unda bu ishni tariflash uchun qo‘yiladigan razryadlar ham ko‘rsatiladi. Tarif setkasida razryadlardan tashqari tarif koeffitsientlari ham bolib, ular birinchi razryadli ishchiga haq toMash bilan keyingi razryadli ishchilar mehnatiga haq tolashning o‘zaro nisbatini ko‘rsatadi (birinchi razryadning tarif koeffitsienti hamma vaqt binga teng boladi).

Tarif stavkalari tegishli razryad ega bolgan ishchining

mehnatiga tolanadigan haq miqdorini belgilab beradi.

Mehnat qilish sharoiti ogir va zararli bolgan ishchilarga

tarif stavkasiga qo‘shimcha baqlar belgilanadi.

Alohida tarmoqning iqtisodiyotdagi ahamiyatiga qarab

amalda ish haqini va mansab maoshlarini farqlantirish ishlari amalga oshiriladi. Bunda mamlakat uchun muhim

ahamiyatga ega bolgan yetakchi tarmoqlarga tajribali,

malakali kadrlarni jalb etish, bu tarmoqlarda ishchi va

xizmatchilar tarkibi barqaror bolishini ta’minlaydigansharoitlarni vujudga keltirish maqsadi ko‘zlanadi.
Download 23,27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©www.hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
o’rta maxsus
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
respublikasi axborot
toshkent davlat
таълим вазирлиги
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Ishdan maqsad
Toshkent davlat
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
haqida umumiy
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
o’rta ta’lim
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
ishlab chiqarish
fanlar fakulteti
moliya instituti
fanining predmeti