Og'irligi 300 kg; yaxshi suzadi va sho‘ng‘iydiDownload 46,68 Kb.
Sana06.03.2022
Hajmi46,68 Kb.
#485071
Bog'liq
BIOLOGIY-19.04.2020


BIOLOGIYA
46. Tropik dengizlarda (a) yevropa janubida (b) va uzoq sharq suv havzasida (c) yashaydigan toshbaqalarga xos bo’lgan xususiyatlami toping?
1) og'irligi 300 kg; 2) yaxshi suzadi va sho‘ng‘iydi;
3) kosasi bo‘lmaydi; 4) oyoqlari eshkakka aylangan; 5)beda va bug'doy bilan oziqlanadi; 6)faqat tuxum qo’yish uchun quruqlikka chiqadi; 7) yirtqich hisoblanadi. A) a-1,2; b-4,5; c-3,6; B) 1,6; b-2,7; c-3;
C) a-1,4,6;b-2,5;c-3; D) a-4,6,7;b-3,5; c-1,2;

47. Qaysi holatda avlodda faqat ona organizmga xos belgi xossalar paydo bo'ladi?


1) jinsiy va jinssiz bo’g‘inlar gallanib ko’payish;
2) partonogenez; 3) jinsiy ko'payish; 4) urg’ochi organizm gomogametaligida; 5) kurtaklanib ko'payish;
6) krossingover kuzatilmasdan ko‘pavish
A) 1,4; B) 2,5; C) 2,6; D) 3,4;

48. Itda elektr lampa yorug‘ligi ta’sirida so‘lak ajralishi refleksi hosil qilindi, Ushbu refleks hosil bo‘lishida


shartli (a) va shartsiz (b) ta’sirlovchilani aniqlang.
A) a-qo‘ng‘iroq; b-yorug‘lik;
B) a-ovqat; b-qo‘ng‘iroq;
C) a-yorug‘lik; b-ovqat;
D) a-ovqat; b-yorug‘lik;

49. Turli xil oilaga mansub, lekin kelib chiqish markazi bitta bo‘lgan o‘simliklar qatori to‘g‘ri ko'rsatilgan qatomi aniqlang?


A) kartoshka, tamaki; B) qand lavlagi, loviya;
C) qalampir, oshqovoq; D) karam, arpa;

50. Oq planariya (a), yom g'ir chuvalchangi (b) va tut ipak qurti kapalagi (c) pillasi ichida nima bo'lishini aniqlang,


A) a-tuxum, b-tuxum, c-g'umbak;
B) a-tuxum, b-tuxum, c-qurt;
C) a-tuxum, b-chuvalchang, c-kapalak;
D) a-planariya, b-tuxum, c-qurt;

51. Miya qutisi (a), yuz (b) suyaklariga xos xususiyatlarni aniqlang?


1) yassi suyaklardan iborat; 2) yanoq suyagi kiradi;
3) tarkibida harakatchan suyak bor; 4) liqqildoqlar hosil qiladi.
A) a- 1,2,4; b-2,4; B) a-1,2,3; b-1,2,4;
C) a- 1,4; b-2,3; D) a-1,2; b-2,3;

52. Bargi metamarfozlashgan o'simliklami aniqlang?


A) sebarga, zirk; B) suv qirqqulog'i, no'xat;
C) kaktus, bodring; D) qulupnay, xarduma;

53. Parda tortilgan barmoqlari soni 20 ta (a) 8 ta (b) hayvon turlarini belgilang.


1) botqoq toshbaqasi; 2) gavial; 3) churrak; 4) qurbaqa; 5) gaaga 6) taroqli timsoh; 7) o‘rdakburun; 8) ko’l baqasi.
A) a-1,7; b-5,3; B) a-1,5; b-3,4;
C) a- 2,8; b-4,8; D) a-2,7; b-3,8;

54. Komplementar irsiylanishda 4 xil fenotipik sinf hosil bo‘lsa (a) , 3 xil fenotipik sinf hosil bo‘lsa (b), 2 xil fenotipik sinf hosil bo‘lsa(c) nisbat qanday bo’lishini mos ravishda juftlang?


1) 12:3:1; 2) 9:3:4; 3) 9:7; 4) 13:3; 5) 9:6:1; 6) 9:3:3:1;
A) a-6; b-1; c-3; B) a-6; b-5; с-4;
C) a-6; b-2, 5; c-3; D) a-6; b-1,5; c-3;

55. Bargi oddiy (a) murakkab (b) o‘simliklarni aniqlang


A) a-ituzum ; b-baqlajon;
B) a-kartoshka; b-liftok;
C) a-achchambiti; b-partenotsissus;
D) a-qalampir;b-bangi devona;

56. Sebarga hujayrasida yorug'lik energiyasi va aereb sharoitida 2480 mol ATF sintezlangan. Shu vaqtda sebarga hujayrasida assimilyatsiya (a) va dissimilyatsiva (b) jarayonida to'plangan energiyani aniqlang.


A) a-96000 kj: b-3200 kj; B) а-2400 kj; b-80 kj;
C) a-3200 kJ: b-9600 kj; D) a-99200 kj: b-2480 kj;

57. To’g'ri (a) va noto’g ri (b) fikrlarni aniqlang?


1)birlamchi belbog’ning joylashuviga ko'ra xromasomalar teng va noteng yelkali bo'ladi, 2) hujayra organoidlarini alohida ajratib olish uchun sitokimyoviy usuldan foydalaniladi, 3) hujayra ichi va tashqarisidagi
haroratning judu kam farq qilishi suvning erituvchanlik xususiyati bilan bog'liq; 4) fotoliz jarayonidan hosil bo'lgan ionlardan suv hosil bo'ladi; 5) assidiya erkin yashovchi xordalilardan kelib chiqqan; 6 ) mustaqil holda irsiylanish qonuni juft allel genlar bir juft gomologik xromosomada joylashganda amalga oshadi; 7) tur hidagi xilma-xillikning birdan-bir manbasi irsiyat; 8) suvo'tlari suvlarni ifloslikdan tozalashda foydalaniladi.
A) a - 1.4.5.8; b - 2.3.6.7; B) a - 1.2.5.6; b - 3.4.8.7;
C) a - 1.3.5.8; b - 2.4.6.7; D) a - 1.4.5.6; b - 2.3.7.8;

58. Go’sht-sut (a) go'sht - tuxum (b) va go‘sht-yog’(c) yo‘nalishida boqiladigan issiqonli hayvon zotlarini aniqlang


1) merinos; 2) Kostroma; 3) Shortgon; 4) Shvits.
5) Zagorsk; 6)Pervomaysk; 7) Kornuel; 8) Hisor.
A) a-2,b-6, с-8; В) a-4,b-5,c-1;
C) a-3,b-7,c-2; D) a-8,b-5,c-2;

59. Botanika fanining o'simliklar fiziologiyasi (a) va embriologiyasi (b)bo’limlariga tegishli bo'lgan ma’lumotlarni aniqlang.


1) ko‘p yillik o'tlar tog'larda keng tarqalgan;
2) xolmonning poyasi kambiysiz; 3) bir tup g’o'za yozda o'z vaznidan 500 hissa ko'p suv bug’latadi; 4) suvo‘tlar xromotoforida kislorod va shakar hosil bo'ladi;
5) funariya sporafit va gametafit bo’g'inlari gallanishi bilan ko'payadi, 6) arсhada urug'langan tuxum hujayradan murtak. urug'kurtakdan urug' hosil bo'ladi
A) a-3,4; b-5,6; B) a-1.3; b-2.6
C) a-2,6; b-3,4; D) a-4.5: b-1.6

60. Issiqqonli turlarni aniqlang.


A) chittak, qorako'l qo'yi, okun;
B) silovsin, gavial, kenguru;
C) ukki, koala, aureliya;
D) musicha, zog'cha, ko'rshapalak;

61. Buning natijasida qonda glukoza miqdori kamayib, qon bosimi pasayadi?


A) insulin kamayganda; B) insulin ko’payganda;
C) gastrin kamayganda; D) gastrin ko’payganda;

62. O'simlik - sichqon - burgutdan iborat oziqzanjirida sichqonlar biomassasi 150 tonnaga ortgan. Bitta burgutning massasi 5 kg ga ortganbo'lsa, populyatsiyadagi burgutlar soninianiqlang.


A) 30; B) 300; C) 3000; D) 150;

63. Daryo qisqichbaqasining ayirish organi qanday rangda?


A) oqish; B) yashil;
C) ko’k; D) kulrang;

64. Yopiq urug'li (a), ochiq urug'li (b), sporali (c) o'simliklarni aniqlang.


1) kashnich, 2) sadaqayrag'och, 3) shirach,
4) sekvoyadendron, 5) suv qirqqulog'i, 6)baliqko'z
A) a-2,6; b-4; c-3; B) a-1,3; b-4; c-5;
C) a-3,6; b-2; c-5; D) a-1,4; b-6; c-5;

65. Sog’lom odamning epiteliy to’qimasi haqidagi to’g’ri fikrni aniqlang.


A) arteriya qon tomir devorining sirtini qoplab turadi;
B) alveolalar devorini hosil qiladi;
C) vena qon tomir devorining o’rta qavatini hosil qiladi;
D) periost pardani hosil qiladi;

66. Lichinkalik davrida ham ko'paya oladigan chuvalchanglar qaysi sinf vakillari hisoblanadi?


A) yassi chuvalchanglar; to'garak chuvalchanglar;
B) so'rg'ichlilar; tasmasimon chuvalchanglar;
C) kam tuklilar; so'rg'ichlilar;
D) kipriklilar; tasmasimon chuvalchanglar;

67. Neyronlar tuzilishi va funksiyasiga ko‘ra turlarini aniqlang.


A) sezuvchi, harakatlantiruvchi va oraliq neyronlarga ajratiladi;
B) sezuvchi, harakatlantiruvchi va o`tkazuvchi neyronlarga ajratiladi;
C) o`tkazuvchi, harakatlantiruvchi va oraliq neyronlarga ajratiladi;
D) sezuvchi, o`tkazuvchi va oraliq neyronlarga ajratiladi;

68. Yo'sinlarning gametofitida qaysi tuzulmalar uchraydi?


A) anterediy, arxegoniy, barg, ildiz, poya;
B) sporangiy, poya, barg;
C) arxegoniy, yashil ip;
D) spora, yashil ip;

69. Faqat odam ichagida parazitlik qiladigan organizmlarni aniqlang.


1.jigar qurti 2.exenakok 3.tasmasimon 4.askarida 5.cho`chqa tasmasimoni 6.bo`rtma nematoda 7.bolalar gijjasi
A)1,2 B)3,4 C)5,6 D)4,7

70. Ma’lum bir odam bir kun davomida, istemol qilgan organik moddasi (oqsil, uglevod, yog’) 650 gr bo’lsa, va oqsil va yog’ miqdori o’zaro teng, uglevod miqdori oqsil miqdoridan 4,5 martta ko’p bo’lsa, ovqat tarkibidagi uglevoddan ajralgan energiyani kkal da hisoblang. (Umumiy energiya miqdori 3185 kkal ga teng)


A) 2255 kkal; B) 938 kkal;
C) 1845 kkal; D) 1945 kkal;

71. Qovurg'a (1), o'mrov (2) suyaklari qaysi suyaklar turiga mansub?


a) uzun naysimon; b) uzun g'ovak; c) yassi; d) g'alvirsimon
A) 1-b, 2-a; B) l-b, 2-b;
C) l-c,2-d; D) 1-c, 2-b;

72. Dengizda (a) va chuchuk suvda (b) yashovchi halqali


chuvalchanglarni juftlab ko`rsating.
1) nereida; 2) o`troq chuvalchang; 3) qizil chuvalchang
A) a-1; b-2; B) a-1, 2; b-3;
C) a-1, 3; b-2; D) a-2, 3; b-1

73. Odamda bunday hujayralar soni 30-40 mln. ga yetadi?


A) tam bilish retseptorlari;
B) hid bilish retseptorlari;
C) teri analizatorlari;
D)hid bilish analizatorlari

74. i-RNK da U-19% va A-25% bo`lsa teskari transkripsiya jarayonida hosil bo`lgan DNK qo`sh zanjirida T-necha % ni tashkil qiladi.


A)24%; B)22%; C)44%; D)25%;

75. Barcha belgilari bo'yicha geterozigota qo'y ko'z, sepkilli, taram-taram sochli erkak va ayol oilasida tug'lishi mumkin bo'lgan farzandlarning silliq sochli bolalarning genotiplari soni tog'ri berilgan javobni aniqlang.


A) 9; B) 12; C) 8; D) 18;

Download 46,68 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©www.hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish