9-Sinf Test III chorak i-variantDownload 82 Kb.
Sana08.01.2022
Hajmi82 Kb.
#333133
Bog'liq
9-sinf-test-chorak-kimyoKimyo

9-Sinf Test III chorak
1. “Suvsizlantirilgan” soda (temir sodasi) formulasini aniqlang.

A .Na2 CO3 B. Na2 CO3 H2 O C. Na2 SO4 D. NaHCO3

2.Ichimlik sodasini formulasini aniqlang.

A. CaCO3 B. Ca2 SO4 C. NaHCO3 D. Na2SiO3

3.”Suyuq shisha” formulasini aniqlang.

A. K2 CO3 B. Na2 SiO3 , K2 SiO3 C. Ca CO3 D. Na2 CO3

4.Oddiy shesha formulasini aniqlang.

A. Na2O CaO 6H2 O B.Na2SiO3 C. Na2 CO3 D. H2 O

5. So’ndirilmagan ohak formulasini aniqlang.

A. Ca CO3 B. Ca (OH)2 C. CaO D. Ca2 SO4

6.Tabiatda eng keng tarqalgan metal.

A. Fe B. Al C. Na D. Ca

7.Odam suyagining asosiy noorganik qismi quyidagi qaysi tuzdan iborat?

A. Ca CO3 B. Ca2 SO4 C. CaCl2 D. Ca3 (PO4) 2

8.Qaysi javobda piritning formulasi to’g’ri keltirilgan?

A. FeS B.FeS2 C. FeSO4 D. FeSO

9.Cho’yan tarkibida necha foiz uglerod bo’ladi?

A.1 B. 2 C. 2-4,5 D. 4

10.To’yingan uglevodorodning umumiy formulasini aniqlang?

A.CnH2n+2 B. CnH2n C. CnH2n-2 D. CnHn

11. Alkenlarni vodorodlarni biriktirishi nima deyiladi?

12.CH2=CH-CH=CH2 formulasining nomini ayting.

13.Sikloalkanlar ……

14.Dekanning formulasini aniqlang.

15.Geksadekanning agregat holati qanday?


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

B

A

C

B

D

B

C

A

11. Gidrogenlanish

12. Butadiyen-1,3

13. Yopiq zanjirli to’yingan uglevodorodlar

14. C10H22

15. Qattiq

Tuzuvchi: 39-umumiy o`rta ta`lim maktab

kimyo fani o`qituvchisi: M. Hasanova

Kimyo

7-Sinf III-chorak
1.Quyidagilarning qaysi biri modda?

A.Temir B.Mix C. O’roq D. Qoshiq

2.Quyidagilardan qaysi biri kimyoviy hodisa?

A.Suvning muzlashi. B.Temirning erishi. C.Temirning zanglashi D.Shakarning erishi

3.Quyidagilardan qaysi biri oddiy moddaning formulasi?

A.S B.SiO2 C.CaO D.MgO

4. Kimyoviy reaksiya turlari nechta?

A. 3 ta B. 4 ta C. 1 ta D. 6 ta

5.Vodorod birikmalarda hamma vaqt …..

A.I valentli B. II valentli C.III valentli D.IV valentli

6.0,5 mol suv necha gramm keladi?

A. 18 gr B. 9 gr C. 180 gr D. 3 gr

7.Temirning lotincha nomi:

A.Ferrum B. Oxigenyum C. Temir D.Natriy

8. Natriy elementining kimyoviy belgisini aniqlang.

A. N B. Ca C.Na D Mg

9. Suvning formulasini aniqlang?

A.H2 O B. H2 O2 C. H2 D. O2

10. Normal sharoitda gazlarning hajmi nechaga teng?

A 224 l B. 22,4 l C.11,2 l D. 1 l

11.Eruvchanlik nima?

12 Kislorodning agregat holati qanday?

13.1 mol suvning massasi nechaga teng?

18. Misning lotincha nomini aniqlang.

21. 70 kg og’irlikdagi odam tanasida necha kilogramm suv bo’ladi?


T/r

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jav

A

S

A

B

A

B

A

S

A

B

A

B

A

B

A

11. Moddaning erish qobiliyati

12. Gaz

13. 18 gr

14. Cuprum

15. 49 kg


Tuzuvchi: 39-umumiy o`rta ta`lim maktab

kimyo fani o`qituvchisi: M. Hasanova


8-Sinf Kimyo

III-chorak .

1. “Gidroliz” so’zining ma’nosi.

A .”gidro” –suv, “ lizis”-parchalayman degan ma’noni bildiradi B. Kuydiraman

C. Isqor hosil qiluvchi. D.to’g’ri javob yo’q

2. Qanday tuzlarning suvdagi eritmasining muhiti kislotali bo’ladi?

A. Kuchsiz asos va kuchli kislotadan hosil bo’lgan tuzlar

B. Kuchli asos va kuchsiz kislotadan hosil bo’lgan tuzlar

C. Kuchli asos va kuchli kislotadan hosil bo’lgan tuzlar

D. To’g’ri javob yo’q

3.Kaliy tuzining eritmasining indikatorlardan lakmusga ta’siri

A.Rangi o’zgarmaydi B.Qizaradi C. Sariq D. Pushti

4.Natriy korbonatga fenolftaleinning ta’siri

A. Qizaradi B. Ko’karadi C. Pushti D.Rangi o’zgarmaydi

5.Kuchsiz asos va kuchli kislotadan hosil bo’lgan tuzni aniqlang?

A. Al(NO3)3 B. NaNO3 C. Na2CO3 D. KNO3

6. Tuzlar bilan suvlar orasida bo’ladigan reaksiyalar qanday reaksiyalar deyiladi?

A. Elektroliz B. ishqorli reaksiyalar C. Gidroliz D.Ionli

7.Harorat ko’tarilganda tuzlarning gidrolizi qanday o’zgaradi?

A. Kamayadi. B. O’zgarmaydi C. Ortadi. D. Pasayadi.

8.Quyidagi tuzlarning qaysi biri gidrolizga uchraydi?

A. NaCl B. BaSO4 C. CuSO4 D.KNO3

9. Metallmaslardan qaysilari s-elementlar oilasiga mansub?

A. H va He B. P va S C. Si va Cl D. O va F

10. Davriy jadvalda nechta metallmas bor?

A. 22 B.87 C. 2 D. 17

11.Elementlarning metallmaslik xossalari davr bo’ylab qanday o’zgaradi?

12.Elektromanfiyligi eng yuqori bo’lgan elementni aniqlang.

13.Kislorod guruhchasi elementlari qanday nomlanadi?

14.Metallmaslarning o’zaro ta’sirlashuvidan qanday bo’g’li birikmalar hosil bo’ladi?

15.Fanga “galogen” tushunchasini 1811-yilda kim kiritgan?

T/r

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jav

A

A

A

B

A

S

S

S

A

A

11.Kuchayadi

12. F

13.Xalkogenlar14. kovalent

15.Nemis kimyogari I. Shveyger

Tuzuvchi: 39-umumiy o`rta ta`lim maktab

kimyo fani o`qituvchisi: M. Hasanova


8-Sinf Kimyo

IV –Chorak

1.Kimyoviy elementlar davriy jadvalining V guruhi elementlarini sanab bering

A.N,P,As, Sb, Bi B.K, Na, Mg, Ca C. O, K, N, P,H. D. F, Cl, Br, I, At.

2.V guruh elementlari elektron kofeguratsiyalarini aniqlang.

A. 2s22p4 B. ns2np3 C. ns2np2 D. ns2np4

3.Azotning molecular formulasini aniqlang.

A. N2 B.N=N C. N. D. N3

4.Chili selitrasini aniqlang.

A.KNO3 B. NaNO3 C. Ca(NO3)2 D. NaCl

5.Momaqaldiroq paytida hosil bo’ladigan elektr zaryadlari ta’sirida ham atmosferadagi azot oksidlanib oksid hosil qiladi. Shu oksidni aniqlang.

A. NO B.NO2 C. N2O5 D. N2O

6.Qaysi metall odatdagi sharoitda azot bilan reaksiyaga kirishadi?

A. Fe B. Ca C. Li D. Mg

7.Sanoatda azot olish uchun asosiy xom ashyo nima hisoblanadi?

A. Ammiak B. Natriy nitrat C. Azot oksidlari D. Havo

8.Azotning vodorodli birikmalari ichida eng muhimi qaysi?

A. NH3 B.NH4Cl C. NH4NO3 D. NH4OH

9.Ammiak havodan necha marta yengil gaz?

A. 2 marta B. 5 marta C. 1,3 marta D. 1,7 marta

10.Novshatil spirtini formulasini aniqlang.

A. NH3 B.NH4Cl C. NH4NO3 D. NH4OH

11.Ammoniy ioni bilan kislota qoldig’laridan hosil bo’lgan murakkab moddalar nima deyiladi?

12. Fosfor davriy jadvalda nechanchi guruh elementi?

13.Qizil fosforning agregat holati qanday?

14. Fosforni akademik A.Yu. Fersman qanday atagan?

15.Tuproq eritmasida ionlarga ajraladigan moddalar nima deyiladi?
T/r

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jav

A

B

A

B

A

S

D

A

D

D

11. Ammoniy tuzlari

12. 5

13. Kukunsimon14. Hayot va tafakkur elementi

15. Mineral o’g’itlar


Tuzuvchi: 39-umumiy o`rta ta`lim maktab

kimyo fani o`qituvchisi: M. Hasanova

9-sinflar uchun kimyo fanidan IV chorak testi

1. Oqsillar tarkibiga ko'ra necha xil?

A)l B)2 C)3 D)4

2. Oqsillar tarkibida aminokislota nechta uchraydi?

A) 13 B)32 C)23 D)22

3. Bir xil molekulalaming ketma-ket yanada yirik molekulalar hosil qilib birikish reaksiyasi nima deyiladi?

A) Polimerlanish B) Makromolekula C) monomerlar D) to'g'.jav.yo’q

4. C5H10 tarkibli uglevodorodning ochiq zanjirli nechta izomeri bor?

A) 2 B) 5 C) 6 D) 7

5. Tabiiy tolalami kimyoviy qayta ishlab olinadigan tolalar qanday tolalar deb ataladi?

A) sintetik tola B) sun’iy tola C) jun D) ipak

6. Polikondensatsiya reaksiyasiga molekulasida nechtadan kam bo'lmagan funksional guruh tutgan moddalar kirishadi.

A) l B) 2 C) 3 D) 4

7. Polietilen necha usulda olinadi?

A) 1 xil B)3xil C)2xil D) 4 xil

8. SP gibridlanish holatidagi uglerod atomi uchun qanday valent burchagi tavsifli?

A) 105° B) 109° C) 107° D) 120°

9. 1869 yilda D.I.Mendeleyev tomonidan davriy qonun ta'riflagan vaqtda nechta kimyoviy element mavjud edi?

A) 73 B)63 C)46 D) 109

10. Yer yuzining necha qismini suv qoplagan? A) 2/3 B)l/3 C) 3/4 D)2/4

11. Ammiakdagi NH3 bitta, ikkita yoki barcha vodorod atomlarininguglevodorod radikallariga almashishidan hosil bo'lgan murakkab moddalarga nima deyiladi

12. Ikkinchi nomi qand lavlagi yoki shakarga mis qandi bo'lgan uglevodorodni belgilang.

13. "Agar havoda chang va tutun bo'lmasa, odam ming yil yashashi mumkin". Quyidagi hikmatli gapning muallifi kim?

14. C va H dan tashkil topgan gazsimon moddaning vodorodga nisbatan zichligi 22 gaten bo'lsa, uning formulasini ko'rsatmg.

15. Sonlaming qaysi bir CnH2n+2 formulani qanoatlantirmaydi?


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

A

B

B

C

C

B

B

A

11.aminlar

12. saxaroza

13.Abu Ali ibn Sino

14. C H


3 8

15 . 0,5


Tuzuvchi: 39-umumiy o`rta ta`lim maktab

kimyo fani o`qituvchisi: M. Hasanova


Kimyo 7-sinf

IV chorak
1. 2 natriy gidroksid tutgan eritmani neytrallash uchun necha mol H2SO4 kerak?

A) 1 B) 0.5 C) 0.25 D) 0.025

2. Sulfat kislotaning kimyoviy xossasini to’g’ri ifodalagan javobni aniqlang.


  1. Zn metali bilan reaksiyaga kirishadi B) SiO2bilan reaksiyaga kirishadi \

C)HNO3 bilan reaksiyaga kirishadi D) Hammasi to’g’ri \

3. Quyidagi kislotalarning qaysi birida kislota hosil qiluvchi elementlar valentligi 5 ga teng?

A) H2SO3 B. H2SO4 C) H3PO4 D) H2CO4

4. Quyidagi oksidlarning qaysi biri suv bilan reaksiyaga kirishib kislota hosil qiladi?

1. K2O, 2. P2O5, 3. SO3, 4. SiO2; 5. HgO; 6. Al2O3; 7. CO2; 8. Fe2O3

A) 2, 3, 4 B) 1, 2,3 C) 4, 5,8 D) 2, 3, 7

5. Metafosfat kislotaning kimyoviy formulasini ko’rsating?

A) H3PO4 B) H3PO3 C) HPO3 D) HPO2

6. Neytrallanish reaksiyasi deb nimaga aytiladi?


  1. Metall bilan metallmaslar o’zaro ta’sirlashib tuz hoisil qilsa

  2. Kislotalar asoslar bilan ta’sirlashib tuz va suv hosil qilsa

  3. Oksidlar bilan kislotalar ta’sirlashib tuz va suv hosil qilsa

  4. Hammasi to’g’ri

7. Tuzlar deb qanday moddalarga aytiladi?

  1. Metalla atomlari va kislota qoldig’idan iborat bo’lgan murakkab moddalarga aytiladi

  2. Har xil element atomlaridan tarkib topgan murakkab moddalarga aytiladi

  3. Tarkibi bir xil elementdan tarkib topgan moddalarga aytiladi

  4. A va B javoblar

8. Tuzlar qanday toifalarga bo’linadi?

A) asosli, o’rta, nordon B) o’rta, asosli, kompleks tuzlar

C) o’rta, nordon, asosli, qo’sh tuz va kompleks D) hamma javoblar to’g’ri

9. Tuzlar berilgan qatorni ko’rsating?

A) CaO, NaOH, CO2 B) CaO, NaOH, SiO2 C) NaOH, SiO2 D) NaCl, CaCO3, BaSO4

10. Marmar Respublikamiz hududidagi qaysi konlardan olinadi?

A) Markaziy Qizilqum, Qoraqat B) Nurota va G’azg’on konlaridan

C) Xo’jakon va Nurota D) Qoraqat, G’azg’on

11. Anorganik moddalar necha sinfga bo’linadi?

12. Indikator so’zining ma’nosi?

13. Allotropik shakl o’zgarishlari mavjud elementrlarni ko’rsating?

14. Ahmad al-Farg’oniy va Abu Rayhon Beruniyning kimyoga oid asarlarining nomlarini ayting

15. Yer qobig’ida eng ko’p tarqalgan elementlar


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

C

A

C

B

A

C

D

B

11. 4


12. Lotincha – ko’rsatkich

13. P, O, C

14. “Marmarning xizmati haqidagi kitob” va “Mineralogiya”

15. alyuminiy, temir, kislorod, kremniyTuzuvchi: 39-umumiy o`rta ta`lim maktab

kimyo fani o`qituvchisi: M. Hasanova
Download 82 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©www.hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish